Jesz­cze do nie­dawna chcąc wysłać rodzi­nie zdję­cia z waka­cji trzeba było zapchać poten­cjal­nej ofie­rze skrzynkę e-mail. Kró­lem był Gmail, pozwa­la­jący na doda­nie załącz­nika aż 25 MB. E-maile z tytu­łem „Zdję­cia 1”, „Zdję­cia 2” i tak w nie­skoń­czo­ność – ktoś to jesz­cze pamięta? 

Na szczę­ście to już prze­szłość. Od kilku lat jak grzyby po desz­czu powstają ser­wisy pozwa­la­jące prze­sy­łać duże pliki. Do wysła­nia kil­ku­na­stu zdjęć z waka­cji nada się każdy. Pro­fe­sjo­na­li­ści, a zwłasz­cza foto­gra­fo­wie i twórcy wideo, mają jed­nak zde­cy­do­wa­nie więk­sze wyma­ga­nia. Tu liczy się jedno – wiel­kość pli­ków. A to kosz­tuje. Myślisz, że nikt nie daje miej­sca na ser­we­rze za darmo? W erze cyfro­wej altru­iści wymarli razem z Win­dow­sem 98? Na szczę­ście nie do końca. 

Bie­rzemy pod lupę dostaw­ców usług szyb­kiego trans­feru pli­ków. Celowo pomi­jamy chmury dys­kowe w stylu Google Drive, One Drive czy Ama­zon S3. Cho­dzi o pro­ste prze­sy­ła­nie pli­ków – wybierz, wyślij, udo­stęp­nij. I to za darmo. 

Czy na prze­sy­ła­nie dużych pli­ków trzeba wydać mają­tek?

Odpo­wiedź jest pro­sta – wszystko zależy od potrzeb. Niek­tóre roz­wią­za­nia w wer­sji dar­mo­wej pozwa­lają już na roz­sądne ope­ro­wa­nie pli­kami. Fakt, usługi pre­mium pozwa­lają na dużo wię­cej (w tym per­so­na­li­za­cję), ale nie każdy tego potrze­buje. Nie każdy też chce pła­cić kil­ka­set euro rocz­nie. Zwłasz­cza, że naprawdę duże trans­fery można mieć za darmo. Gra­tis to przy­jemna cena, trzeba tylko wie­dzieć gdzie szu­kać. 

WeTrans­fer

wetransfer darmowe wysyłanie plików

Naj­po­pu­lar­niej­szą usługą tego typu jest WeTrans­fer. Zna go nie­mal każdy. Naj­bar­dziej popu­larny nie zna­czy jed­nak naj­lep­szy. W bez­płat­nej wer­sji WeTrans­fer pozwala na jed­no­ra­zowe prze­sła­nie pli­ków do 2 GB i podzie­le­nie się nimi z trzema oso­bami przez e-mail. Trans­fer przy pomocy linka jest nie­li­mi­to­wany. 

Pliki bez­pow­rot­nie zni­kają po 7 dniach. 

From­smash 

fromsmash darmowe wysyłanie plików

Twórcy From­smash mają ambitne plany – chcą zde­tro­ni­zo­wać WeTrans­fer i robią to kon­kretną ofertą. W wer­sji dar­mo­wej jako jedyni mają brak limitu wiel­ko­ści pli­ków, ale poje­dyn­cze pliki powy­żej 2 GB trans­ferowane są wol­niej. Jest wygodny pod­gląd pli­ków, co doce­nią zwłasz­cza foto­gra­fo­wie. 

Pliki są udo­stęp­nione do pobra­nia przez 14 dni. Mogą też być chro­nione hasłem. 

Trans­ferXL 

transferxl - darmowe wysyłanie plików

Dar­mowy plan Trans­ferXL pozwala na przesyłanie pli­ków o wiel­ko­ści do 5 GB. W odróż­nie­niu od kon­ku­ren­cji mają jed­nak limit pobra­nia danych – 10 GB na tydzień. W prak­tyce ozna­cza to, że plik 5 GB w jed­nym tygo­dniu pobrać można tylko dwa razy. 

Na plus trzeba zapi­sać moż­li­wość szy­fro­wa­nia pli­ków, ich pod­gląd oraz moni­to­ro­wa­nie pobie­ra­nia. Waż­ność prze­sła­nych pli­ków to stan­dar­dowe 7 dni. 

Fire­fox Send 

send firefox darmowy transfer plików

Mało kto wie, że twórcy popu­lar­nej prze­glą­darki inter­ne­to­wej udo­stęp­nili bar­dzo cie­kawe narzę­dzie. Fire­fox Send pozwala prze­słać pliki do 1 GB bez logo­wa­nia. Zało­że­nie dar­mo­wego konta pozwala zwięk­szyć ten limit do 2,5GB. 

Co cie­kawe można usta­wić limit ilo­ści pobrań lub dni (mak­sy­mal­nie 7) po jakich nasze pliki znikną z inter­netu. 

File­sto­friends 

filestofriends przesyłanie plików za darmo

To pro­sta usługa pozwa­lająca na przesyłanie pli­ków do 1 GB mak­sy­mal­nie do 5 odbior­ców e-mail. W tre­ści wia­do­mo­ści można wpi­sać wła­sne uwagi. Pliki są dostępne do pobra­nia przez 2 dni. 

Drop­box Trans­fer 

transfer dropbox opinie

Nie­dawno Drop­box uru­cho­mił kolejną usługę. Usługa Trans­fer na razie nie rzuca na kolana i sta­nowi raczej dopeł­nie­nie dysku w chmu­rze. W wer­sji dar­mo­wej można prze­sy­łać pliki o wiel­ko­ści do 100 MB. Można wybrać czas po jakim znikną z ser­wera – 3 lub 7 dni. 

Co wybrać?

Na to pyta­nie odpo­wiedź wydaje się oczy­wi­sta. Naj­le­piej te usługi, które ofe­rują najwię­cej – WeTrans­fer, From­smash i Trans­ferXL. Naj­prost­sze i naj­le­piej prze­my­ślane inter­fejsy mają dwa pierw­sze ser­wisy oraz Fire­fox Send. 

Wygoda użyt­ko­wa­nia to też czyn­nik, który zawsze warto wziąć pod uwagę. Tym bar­dziej jeśli prze­sy­łamy wiele pli­ków i robimy to czę­sto. 

Kwe­stia wyboru to tak naprawdę sprawa indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Naj­waż­niej­sze, że prze­sy­ła­nie dużych pli­ków może być dar­mowe, cał­ko­wi­cie uży­teczne, szyb­kie i wygodne. Jeśli ktoś potrze­buje wię­cej i tak zwróci się w stronę usług pre­mium. Wcze­śniej warto jed­nak spraw­dzić dar­mowe opcje, bo być może one w zupeł­no­ści wystar­czą.