6 Najlepszych sposobow jak wyslac duzy plik za darmo - 6 Najlepszych sposobów jak wysłać duży plik za darmo

6 Najlepszych sposobów jak wysłać duży plik za darmo

Jesz­cze do nie­dawna chcąc wysłać rodzi­nie zdję­cia z waka­cji trzeba było zapchać poten­cjal­nej ofie­rze skrzynkę e-mail. Kró­lem był Gmail, pozwa­la­jący na doda­nie załącz­nika aż 25 MB. E-maile z tytu­łem „Zdję­cia 1”, „Zdję­cia 2” i tak w nie­skoń­czo­ność – ktoś to jesz­cze pamięta? 

Na szczę­ście to już prze­szłość. Od kilku lat jak grzyby po desz­czu powstają ser­wisy pozwa­la­jące prze­sy­łać duże pliki. Do wysła­nia kil­ku­na­stu zdjęć z waka­cji nada się każdy. Pro­fe­sjo­na­li­ści, a zwłasz­cza foto­gra­fo­wie i twórcy wideo, mają jed­nak zde­cy­do­wa­nie więk­sze wyma­ga­nia. Tu liczy się jedno – wiel­kość pli­ków. A to kosz­tuje. Myślisz, że nikt nie daje miej­sca na ser­we­rze za darmo? W erze cyfro­wej altru­iści wymarli razem z Win­dow­sem 98? Na szczę­ście nie do końca. 

Bie­rzemy pod lupę dostaw­ców usług szyb­kiego trans­feru pli­ków. Celowo pomi­jamy chmury dys­kowe w stylu Google Drive, One Drive czy Ama­zon S3. Cho­dzi o pro­ste prze­sy­ła­nie pli­ków – wybierz, wyślij, udo­stęp­nij. I to za darmo. 

Czy na prze­sy­ła­nie dużych pli­ków trzeba wydać mają­tek?

Odpo­wiedź jest pro­sta – wszystko zależy od potrzeb. Niek­tóre roz­wią­za­nia w wer­sji dar­mo­wej pozwa­lają już na roz­sądne ope­ro­wa­nie pli­kami. Fakt, usługi pre­mium pozwa­lają na dużo wię­cej (w tym per­so­na­li­za­cję), ale nie każdy tego potrze­buje. Nie każdy też chce pła­cić kil­ka­set euro rocz­nie. Zwłasz­cza, że naprawdę duże trans­fery można mieć za darmo. Gra­tis to przy­jemna cena, trzeba tylko wie­dzieć gdzie szu­kać. 

WeTrans­fer

wetransfer darmowe wysyłanie plików

Naj­po­pu­lar­niej­szą usługą tego typu jest WeTrans­fer. Zna go nie­mal każdy. Naj­bar­dziej popu­larny nie zna­czy jed­nak naj­lep­szy. W bez­płat­nej wer­sji WeTrans­fer pozwala na jed­no­ra­zowe prze­sła­nie pli­ków do 2 GB i podzie­le­nie się nimi z trzema oso­bami przez e-mail. Trans­fer przy pomocy linka jest nie­li­mi­to­wany. 

Pliki bez­pow­rot­nie zni­kają po 7 dniach. 

From­smash 

fromsmash darmowe wysyłanie plików

Twórcy From­smash mają ambitne plany – chcą zde­tro­ni­zo­wać WeTrans­fer i robią to kon­kretną ofertą. W wer­sji dar­mo­wej jako jedyni mają brak limitu wiel­ko­ści pli­ków, ale poje­dyn­cze pliki powy­żej 2 GB trans­ferowane są wol­niej. Jest wygodny pod­gląd pli­ków, co doce­nią zwłasz­cza foto­gra­fo­wie. 

Pliki są udo­stęp­nione do pobra­nia przez 14 dni. Mogą też być chro­nione hasłem. 

Trans­ferXL 

transferxl - darmowe wysyłanie plików

Dar­mowy plan Trans­ferXL pozwala na przesyłanie pli­ków o wiel­ko­ści do 5 GB. W odróż­nie­niu od kon­ku­ren­cji mają jed­nak limit pobra­nia danych – 10 GB na tydzień. W prak­tyce ozna­cza to, że plik 5 GB w jed­nym tygo­dniu pobrać można tylko dwa razy. 

Na plus trzeba zapi­sać moż­li­wość szy­fro­wa­nia pli­ków, ich pod­gląd oraz moni­to­ro­wa­nie pobie­ra­nia. Waż­ność prze­sła­nych pli­ków to stan­dar­dowe 7 dni. 

Fire­fox Send 

send firefox darmowy transfer plików

Mało kto wie, że twórcy popu­lar­nej prze­glą­darki inter­ne­to­wej udo­stęp­nili bar­dzo cie­kawe narzę­dzie. Fire­fox Send pozwala prze­słać pliki do 1 GB bez logo­wa­nia. Zało­że­nie dar­mo­wego konta pozwala zwięk­szyć ten limit do 2,5GB. 

Co cie­kawe można usta­wić limit ilo­ści pobrań lub dni (mak­sy­mal­nie 7) po jakich nasze pliki znikną z inter­netu. 

File­sto­friends 

filestofriends przesyłanie plików za darmo

To pro­sta usługa pozwa­lająca na przesyłanie pli­ków do 1 GB mak­sy­mal­nie do 5 odbior­ców e-mail. W tre­ści wia­do­mo­ści można wpi­sać wła­sne uwagi. Pliki są dostępne do pobra­nia przez 2 dni. 

Drop­box Trans­fer 

transfer dropbox opinie

Nie­dawno Drop­box uru­cho­mił kolejną usługę. Usługa Trans­fer na razie nie rzuca na kolana i sta­nowi raczej dopeł­nie­nie dysku w chmu­rze. W wer­sji dar­mo­wej można prze­sy­łać pliki o wiel­ko­ści do 100 MB. Można wybrać czas po jakim znikną z ser­wera – 3 lub 7 dni. 

Co wybrać?

Na to pyta­nie odpo­wiedź wydaje się oczy­wi­sta. Naj­le­piej te usługi, które ofe­rują najwię­cej – WeTrans­fer, From­smash i Trans­ferXL. Naj­prost­sze i naj­le­piej prze­my­ślane inter­fejsy mają dwa pierw­sze ser­wisy oraz Fire­fox Send. 

Wygoda użyt­ko­wa­nia to też czyn­nik, który zawsze warto wziąć pod uwagę. Tym bar­dziej jeśli prze­sy­łamy wiele pli­ków i robimy to czę­sto. 

Kwe­stia wyboru to tak naprawdę sprawa indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Naj­waż­niej­sze, że prze­sy­ła­nie dużych pli­ków może być dar­mowe, cał­ko­wi­cie uży­teczne, szyb­kie i wygodne. Jeśli ktoś potrze­buje wię­cej i tak zwróci się w stronę usług pre­mium. Wcze­śniej warto jed­nak spraw­dzić dar­mowe opcje, bo być może one w zupeł­no­ści wystar­czą.


wymiary grafik na facebook - Wymiary grafik na Facebook w 2020 roku

Wymiary grafik na Facebook w 2020 roku

Czy zdarzyło Ci się kiedyś przesłać zdjęcie na Facebook, a kiedy się opublikowało miało inny rozmiar niż chciałeś? Istnieje duża szansa, że ten problem napotkasz. Facebook przetwarza ponad 40000 plików na minutę, kompresuje pliki, przyśpieszając w ten sposób pracę. Problem polega na tym, że zamieszczając nieodpowiedni rozmiar grafik na Facebook, będą one kompresowane i zmieniane podczas przesyłania. Zatem ważne jest, aby zwracać uwagę na rozmiar zdjęć i poprawnie je przygotować dla Facebook. To samo dotyczy wgrywania zdjęć na stronę www.

Zatem, jakie są rozmiary grafik / zdjęć na Facebook, które musisz znać w 2020 roku? Mamy dla Ciebie przewodnik po rozmiarach zdjęć na Facebook.

Zdjęcie Profilowe na Facebook

W przeciwieństwie do zdjęć na okładce, zdjęcia profilowe pojawią się nie tylko na osi czasu na Facebooku (np. na stronie profilu), ale także na każdym udostępnianym wpisie, każdym pozostawionym komentarzu, w wynikach wyszukiwania na Facebooku oraz na osi czasu, na której publikujesz wiadomości. W większości przypadków będzie to mała miniatura, więc chcesz ją odpowiednio przyciąć. Nie trzeba dodawać, że jest to prawdopodobnie najważniejsza wizualna preprezentacja Ciebie na Facebooku, więc musisz to zrobić dobrze.

Zdjęcie profilowe to kwadratowy obraz o wymiarach 168 x 168 pikseli na pulpicie. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli prześlesz kwadratowe zdjęcie, zostanie ono przycięte w okrąg. Upewnij się więc, że twoje zdjęcie uwzględnia te zaokrąglone rogi. Nie chcesz odcinać żadnych logo ani punktów centralnych.

Facebook przechowuje również wersję w wyższej rozdzielczości w rozdzielczości 320 x 320 pikseli. Rozmiar zdjęcia profilowego widoczny w twoich komentarzach jest jednak zmniejszany i zmieniany na kwadratowy obraz o wymiarach 40 x 40 pikseli.

Ostatecznie, jeśli ktoś kliknie Twoje zdjęcie profilowe, może ono być wyświetlane w rozmiarze 850 na 850 pikseli. Facebook będzie przechowywać w najwyższej rozdzielczości 2048 na 2048 pikseli.

Tworząc zdjęcie profilowe, zalecamy utworzenie ich w najwyższej rozdzielczości, 2048 na 2048 pikseli. Używając tej rozdzielczości, zaprezentujesz obraz najwyższej jakości dla najważniejszego zasobu Facebooka - Twojego zdjęcia profilowego. W ten sposób ludzie cię poznają, więc chcesz, żeby było dobrze.

Facebook Zdjęcie Okładki

Zdjęcie na okładce, znajdujące się u góry osobistej osi czasu na Facebooku, jest idealnym miejscem do zaprezentowania swojej osobowości. Zdjęcie na okładce osi czasu ma wymiary 851 na 315 pikseli. Jest to minimalny rozmiar, w którym Facebook wyświetli zdjęcie. Dla tych, którzy lubią proporcje, zdjęcie na okładkę jest dostępne w rozdzielczości 2.7:1.

Jeśli zajrzysz w kod źródłowy, zauważysz, że Facebook przechowuje wersję o wyższej rozdzielczości, a górny limit wynosi 2037 x 754 pikseli. Jeśli więc chcesz uzyskać obraz o najwyższej rozdzielczości, użyj tych wymiarów.

Jeśli jednak oglądasz go na urządzeniu mobilnym z wyświetlaczem Retina lub innymi wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości (które większość smartfonów ma obecnie), rzeczywisty rozmiar wyświetlacza to 1125 x 633 pikseli.

Spraw, by Twój profil cover obejmował coś osobistego, dzięki czemu będziesz wyglądać jak prawdziwa istota ludzka. Nie traktuj tego jako reklamy banerowej, traktuj to jako rozszerzenie swojego zdjęcia profilowego. Unikaj tekstów i CTA za wszelką cenę.Należy również pamiętać, że z powodu niektórych elementów interfejsu użytkownika, niektóre elementy zdjęcia cover zostaną zakryte.

Facebook Zdjęcie Okładki Strony

Jeśli używasz Facebook Strona do rozwijania swojej marki, upewnij się, że zdjęcie na okładkę jest dosłownie brylantem strony Twojej firmy.

W przypadku stron biznesowych zdjęcia na okładce Facebooka są niesamowitym sposobem na pokazanie, o czym jest Twoja marka i wizualne nawiązanie kontaktu z docelową grupą odbiorców. Jednak wymiary zdjęcia na okładce różnią się nieznacznie od osobistych profili. Wyświetlają się w rozmiarze 820 x 312 pikseli.

Podobnie jak wszystko inne, Facebook zapisze wersję o wyższej rozdzielczości. Maksymalna rozdzielczość, którą można przesłać, to 1958 na 745 pikseli.

Facebook automatycznie zmieni rozmiar w zależności od potrzeb dla różnych rozdzielczości ekranu.

Wspaniałą rzeczą w tych nowych zdjęciach na okładkę strony na Facebooku jest to, że nie mają już na nich żadnego zasłoniętego obszaru. Nad zdjęciem na okładkę nie ma żadnych elementów interfejsu ani zdjęcie profilowe częściowo go nie blokuje.Możesz wykorzystać 100% miejsca, aby zmaksymalizować zdjęcie na okładkę.

Facebook Zdjęcie Okładki Grupy

W kwestii zdjęcia okładki dla grupy jest nieco inaczej, ponieważ Facebook postanowił to skomplikować.

Widzisz, to nie jest tak proste, jak przesłanie obrazu w dokładnych wymiarach do wyświetlania. Zdjęcie na okładce dla grupy wymaga przycięcia obszaru i dopasowania obrazu w pionie w strefie widoczności.

Czemu? Nikt nie wie. Ale oto szczegóły, które musisz znać.

Minimalny obszar wyświetlania to 820 na 332 piksele. Ale jeśli prześlesz obraz o takim rozmiarze (lub równoważnym współczynniku), będziesz musiał go wyregulować w poziomie. To trochę koszmar.

Zatem zamiast tego optymalny rozmiar do przesłania to obraz o wymiarach 820 na 461 pikseli. Umożliwi to zmianę położenia obrazu w pionie w obszarze widocznym.

Aby uzyskać najwyższą rozdzielczość, zalecamy stosowanie podwójnych wymiarów (w celu dostosowania do wyświetlaczy Retina) i stosowanie wymiaru 1640 na 922 pikseli.

Istnieją inne szablony i samouczki, które zalecają zrobienie 1640 × 921, ale my lubimy prawdziwe i dokładne liczby. W szczególności, wiedząc, że Facebook zmieni rozmiar obrazu, aby miał tylko 820 pikseli szerokości na standardowych wyświetlaczach, nie chcemy, aby rozmiar był zmniejszony o pół piksela.

Zdjęcie lub Film Wydarzenia Facebook

Przy okazji - niedługo nowy Boring Workshop - https://www.boringworkshop.com/

Jeśli organizujesz wydarzenie na Facebooku, zechcesz również wykorzystać zdjęcie na okładkę.

Zdjęcie na okładce wydarzenia wyświetla się w 500 x 262 pikseli na standardowych wyświetlaczach. Aby uzyskać najlepszą jakość, możesz podwoić te wymiary, aby uzyskać wymiary 1000 x 524 pikseli, aby zdjęcie wyglądało świetnie na wszystkich rozdzielczościach ekranu.

Jak nagłówek swoich wydarzeń możesz także przesłać wideo. Będzie ono wyświetlane w tym samym rozmiarze co nagłówek obrazu.

Rozdzielczość Twojego filmu może być HD, ale pamiętaj, że zostanie zmieniona i przycięta do wyżej wymienionych wymiarów. Użytkownicy mogą jednak oglądać na pełnym ekranie i tam plik wideo nie zostanie przycięty.

Zdjęcie Udostępnianej Strony na Facebook

Udostępnione obrazy linków, które pojawiają się na osobistych liniach czasu lub gdy pojawiają się w kanałach wiadomości, mają wymiary 476 na 249 pikseli. Aby zapewnić obraz w wysokiej rozdzielczości, zalecany rozmiar obrazu to 1200 na 628 pikseli.

Problem polega na tym, że jeśli udostępniasz link do strony internetowej, Facebook nie daje już możliwości dostosowania wyświetlanego obrazu. Obraz zostaje automatycznie pobrany z docelowej strony internetowej.

Oznacza to, że jeśli udostępniasz własne strony internetowe, musisz upewnić się, że masz odpowiednie znaczniki HTML - znane jako Open Graph - na tych stronach, które będą identyfikować obraz, którego powinien użyć Facebook.

Na szczęście używając plugin SEO typu Rank Math, w prosty sposób zamieścisz prawidłowe zdjęcie miniatury i będziesz miał wszystkie znaczniki Open Graph.

Inne rozmiary zdjęć na Facebook

Powyżej, zaprezentowaliśmy najbardziej popularne wymiary zdjęć używane na Facebook. To one sprawiają użytkownikom najwięcej problemów. Cóż, teraz już nie powinny.

Mamy nadzieję, że znalazłeś odpowiedź i Twoje przeglądanie Internetu w poszukiwaniu odpowiednich wymiarów zdjęć dla Facebook dobiegły końca. Oczywiście Facebook ma jeszcze kilka innych kruczków co do wymiarów zdjęć, choćby dla reklam, galerii kilku obrazków w postach, ale tu zalecamy użycie zdjęć w najwyższej rozdzielczości, gdzie szerokość ma 2048px.

Jak zawsze, czekamy na Wasze komentarze. Nawet jeśli to zwykłe "dzięki!"